Rechten van beleggers


Het is onze prioriteit om onze beleggers tevreden te stellen. Wij vinden het dan ook belangrijk dat u ons informeert over uw klachten. Om die reden heeft Flossbach von Storch Invest S.A. een klachtenbureau voor alle fondsbeleggers geopend, waar u zich tot kan richten indien u een klacht wil indienen of kritiek wil uiten.

Voor elke beleggingsbeslissing dient u de essentiële-informatiedocument (PRIIP-KID) en het verkoopprospectus te lezen. U kunt uw aanvraag of klacht per post of per e-mail opsturen naar de volgende adressen:

Postadres:         
Flossbach von Storch Invest S.A.
- Beschwerdemanagement -
2, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxemburg

E-mail:
beschwerde@fvsinvest.lu


Externe klachtendienst

Ombudsman voor financiële conflicten (Ombudsfin)
North Gate II
Koning Albert II-laan 8 bus 2
1000 Brussel

Tel.: +322 545 77 70
E-mail: Ombudsman@Ombudsfin.be
Website: www.ombudsfin.be

 

Eenheden

De eenheden worden op elke waarderingsdag uitgegeven tegen de emissiekoers. Eenheden worden tot drie cijfers na de komma uitgegeven. Aanvragen tot inschrijving voor de aankoop van eenheden op naam kunnen worden ingediend bij de beheermaatschappij, de bewaarder, het registratie- en transferkantoor, de tussenpersoon en de betaalkantoren.

De aandeelwaarde van elke eenheidsklasse wordt elke bankwerkdag in Luxemburg berekend, met uitzondering van 24 en 31 december van elk jaar.

Indien eenheden op naam worden uitgegeven, worden deze door het registratie- en transferkantoor geregistreerd in het eenhedenregister dat voor het fonds wordt bijgehouden. Beleggers ontvangen een bevestiging van de opname in het eenheidsregister. Beleggers hebben geen recht op afgifte van materiële aandeelbewijzen.

Alle eenheden van een compartiment hebben in beginsel gelijke rechten, behoudens andersluidende beslissing van de beheermaatschappij.

Een compartiment kan uit twee of meer eenheidsklassen bestaan, die van elkaar kunnen verschillen op grond van hun kenmerken en rechten. Alle eenheden hebben vanaf de dag van emissie gelijke rechten op opbrengsten, koerswinsten en op de liquidatieopbrengst van hun eenheid categorie.

Beleggers kunnen besluiten hun stemrecht tijdelijk of voor onbepaalde tijd niet uit te oefenen.

 

Inkoop en omwisseling van eenheden

De beleggers hebben het recht om op ieder gewenst tijdstip de inkoop van hun eenheden tegen de aandeelwaarde aan te vragen, in overeenstemming met artikel 6, vierde lid en artikel 10 van het beheerreglement, eventueel verminderd met een inkoopvergoeding (“inkoopkoers”).

De omwisseling van alle eenheden of van een gedeelte daarvan in eenheden van een ander compartiment geschiedt op basis van de op grond van artikel 6, vierde lid en artikel 10 van het beheerreglement aan te houden aandeelwaarde van het betreffende compartiment, met inachtneming van een omwisselvergoeding.

 

Beleggersinformatie

Beleggers kunnen de essentiële beleggersinformatie (PRIIPS-KID) en het prospectus van het fonds tijdig vóór hun voorgenomen inschrijving raadplegen door ze te downloaden via de website van de beheermaatschappij (https://www.flossbachvonstorch.be/nl/beleggingsfondsen/beleggingsfondsen/). Een papieren exemplaar kan op verzoek kosteloos aan beleggers worden verstrekt op de statutaire zetel van het fonds.

Voorts publiceert het fonds geauditeerde jaarverslagen binnen vier maanden na het einde van het boekjaar en niet- geauditeerde halfjaarverslagen binnen twee na het einde van de betreffende periode. De verslagen zijn beschikbaar via de volgende link: https://www.flossbachvonstorch.be/nl/beleggingsfondsen/beleggingsfondsen/.

 

Klachten en verhaal

Klachten

Beleggers kunnen een klacht indienen door de volgende procedure te volgen: Informatie over de beroepsprocedure voor de beleggers.


Collectief verhaal

In België kunnen beleggers die (i) consument zijn in de zin van artikel I.1, 2° van het Belgische Wetboek van Economisch Recht of (ii) een kleine of middelgrote onderneming zijn in de zin van de Aanbeveling van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen en die persoonlijk schade hebben geleden ten gevolge van een gemeenschappelijke oorzaak, een beroep doen op mechanismen voor collectief verhaal (artikelen XVII.35-XVII.70 van het Belgische Wetboek Economisch Recht, zoals gewijzigd).

De vordering tot collectief verhaal kan slechts worden ingesteld door bepaalde representatieve organisaties die zijn opgesomd in artikel XVII.39 van het Wetboek Economisch Recht.

De vordering tot collectief verhaal is slechts toegelaten wanneer de vordering betrekking heeft op een mogelijke schending door een onderneming van (i) één van haar contractuele verplichtingen, of (ii) de Europese verordeningen of wetten bedoeld in artikel XVII.37 van het Wetboek Economisch Recht.


Samenhangende vorderingen

Beleggers die een onmiddellijk, persoonlijk en reëel belang hebben bij de vordering, kunnen voor een Belgische rechter ook een samenhangende vordering instellen, hetgeen betekent dat verschillende eisers een samenhangende vordering instellen of de rechter in de loop van de procedure verzoeken om de individuele vorderingen samen te behandelen. Een samenhangende vordering zal slechts worden toegewezen voor zover de vorderingen van de investeerders onderling zo nauw met elkaar verbonden zijn dat het wenselijk is ze samen te behandelen en te berechten (artikel 30 van het Belgische Gerechtelijk Wetboek).


Consumentenombudsdienst

Beleggers die consument zijn in de zin van artikel I.1, 2° van het Belgisch Wetboek Economisch Recht kunnen een klacht indienen bij de Consumentenombudsdienst:

North Gate II
Koning Albert II-laan 8 Bus 1
1000 Brussel
Tel: 02 702 52 00
Fax: 02 808 71 29
E-mail: contact@consumerombudsman.be
Website: https://consumentenombudsdienst.be/nl


Ombudsman in financiële geschillen

Beleggers (zowel consumenten als ondernemingen) kunnen ook een klacht indienen bij de Ombudsman in financiële geschillen:

North Gate II
Koning Albert II-laan 8 Bus 2
1000 Brussel

Tel. : +32 2 545 77 70
E-mail: Ombudsman@Ombudsfin.be
Website: https://www.ombudsfin.be/

Richtlijn representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten

Richtlijn (EU) 2020/1828 van het Europees parlement en de Raad van 25 november 2020 betreffende representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten en tot intrekking van Richtlijn 2009/22/EG voert een verhaalsmechanisme voor consumenten in en moet tegen 25 juni 2023 in Belgisch recht zijn omgezet. In de tussentijd kunnen beleggers een beroep doen op bovengenoemde mechanismen.

Gelieve op te merken dat iedere belegger al zijn beleggersrechten slechts rechtstreeks ten opzichte van het fonds of compartiment kan doen gelden wanneer de belegger zelf en onder zijn eigen naam is ingeschreven in het aandeelhoudersregister van het fonds of compartiment.

Voor SICAV's gelden bovendien de volgende bepalingen:

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Beleggers hebben het recht om deel te nemen aan en te stemmen op de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders.

De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt gehouden in Luxemburg, op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats binnen het grondgebied van de gemeente waar de maatschappelijke zetel is gevestigd, zoals aangegeven in de oproeping, op de eerste dinsdag van april van elk jaar om 11.00 uur. Indien deze dag een officiële feestdag is in Luxemburg, wordt de jaarlijkse algemene vergadering op de eerstvolgende officiële werkdag in Luxemburg gehouden.

De jaarlijkse algemene vergadering kan in het buitenland worden gehouden indien uitzonderlijke omstandigheden zulks naar het oordeel van de Raad van Bestuur rechtvaardigen. Een daartoe strekkend besluit van de Raad van Bewind is definitief.

De bijeenroeping en het verloop van de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders worden geregeld door de aanwezigheidsquota en de tijdslimieten die door de wet worden voorgeschreven.

De beleggers zullen ten minste acht dagen vóór de desbetreffende vergadering een oproeping ontvangen, die de bijzonderheden van de vergadering en de agenda zal bevatten.

Alle beslissingen zullen worden genomen in overeenstemming met de statuten van het fonds en de Luxemburgse wetgeving. De beslissingen met betrekking tot een of meer compartimenten zullen worden genomen door de aandeelhouders van het (de) betrokken compartiment(en).