Duurzaamheidsinformatie


Verordening (EU) 2019/2088


VOORWOORD

Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (SFDR) vereist dat financiële marktdeelnemers, zoals beleggingsondernemingen die portefeuillebeheer aanbieden, icbe-beheermaatschappijen en beheerders van alternatieve beleggingsfondsen, informatie openbaar maken met het oog op meer transparantie, onder meer met betrekking tot strategieën voor het beheer van duurzaamheidsrisico's en potentiële of vastgestelde nadelige effecten op duurzaamheid.

 

ARTIKEL 3 VAN DE SFDR: TRANSPARANTIE VAN GEDRAGSLIJNEN INZAKE DUURZAAMHEIDSRISICO'S

Door de fundamentele aanpak van ESG-integratie, de groepsbreed gedefinieerde uitsluitingen en het in overweging nemen van duurzaamheidsrisico's, vervult Flossbach von Storch AG de fiduciaire plichten op de best mogelijke manier om potentiële risico's (en kansen) van beleggingsbeslissingen op de juiste manier te classificeren.

ESG-factoren worden zorgvuldig in aanmerking genomen bij de eigen evaluatie en geëvalueerd op kansen en risico's. Elk van de drie factoren (E, S en G) wordt bekeken vanuit het perspectief van een langetermijnbelegger om er zeker van te zijn dat geen van de aspecten leidt tot een potentieel belangenconflict qua waardestijging op lange termijn. Duurzaamheidsrisico's zijn gebeurtenissen of voorwaarden op het vlak van milieu, sociale of corporate governance die een materieel of potentieel negatief effect kunnen hebben op de waarde van een belegging. Duurzaamheidsrisico's kunnen een significant effect hebben op andere soorten risico's zoals bijv. het algemene prijsrisico, het operationeel risico, het liquiditeitsrisico, het valutarisico en als factor bijdragen aan het optreden van dit soort risico's.

Het analyseproces omvat ook de beoordeling van reputatierisico's en klimaatgerelateerde fysieke en transitierisico's die directe en indirecte gevolgen kunnen hebben voor de waarde van een onderneming. Als maatstaven die als voorbeeld kunnen dienen voor de lopende analyse van doelbeleggingen kunnen o.a. de volgende punten worden genoemd:

  • Worden klimaatgerelateerde fysieke en transitierisico's die van invloed kunnen zijn op het bedrijfsmodel, voldoende gemonitord en in aanmerking genomen bij de langetermijnstrategie van de onderneming?
  • Worden voldoende maatregelen genomen om duurzaamheidsrisico's aan te pakken die een aanzienlijke invloed hebben op de reputatie van de onderneming en die bij een verlies van vertrouwen een blijvend effect kunnen hebben op de waarde van de belegging?

In het kader van de meerlaagse analyse wordt vooral aandacht besteed aan een goede en integere corporate governance, die belangrijk is voor een duurzame ontwikkeling van de onderneming. Dit vergroot de langetermijn vooruitzichten voor succes van een bedrijf en kan alleen onder inachtneming van milieu- en sociale factoren plaatsvinden. Als maatstaven die als voorbeeld kunnen dienen, kunnen o.a. de volgende punten worden genoemd:

  • Houdt de bedrijfsvoering regelmatig en in toereikende omvang rekening met milieu-, maatschappelijke en economische kadervoorwaarden?
  • Handelen de managers van de doelvennootschap als verantwoordelijke en duurzame eigenaars?

 

ARTIKEL 4 VAN DE SFDR: TRANSPARANTIE VAN NEGATIEVE DUURZAAMHEIDSEFFECTEN OP BEDRIJFSNIVEAU

De Flossbach von Storch Groep houdt rekening met de belangrijkste negatieve effecten van investeringsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren in overeenstemming met Art. 4 Nr.1 a) van de verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële sector. Relevante informatie hierover kunt u vinden door te klikken op Downloads.

 

ARTIKEL 5 VAN DE SFDR: TRANSPARANTIE VAN HET BELONINGSBELEID MET BETREKKING TOT DE INTEGRATIE VAN DUURZAAMHEIDSRISICO'S

De strategieën van de Flossbach von Storch Groep voor het integreren van duurzaamheidsrisico's zijn ook opgenomen in de interne organisatorische richtlijnen van het bedrijf. De naleving van deze richtlijnen is doorslaggevend voor de beoordeling van de arbeidsprestaties van de werknemers en heeft dus een aanzienlijke invloed op de toekomstige salarisontwikkeling. In dit opzicht is het beloningsbeleid in overeenstemming met de strategieën voor het opnemen van duurzaamheidsrisico's.

 

ARTIKEL 8, 10, 11 VAN DE SFDR: TRANSPARANTIE VAN HET PROMOTEN VAN ECOLOGISCHE OF SOCIALE KENMERKEN

Als een financieel product wordt ingedeeld als een artikel 8-product in de zin van de SFDR, is relevante informatie over de milieu- en sociale kenmerken te vinden in de downloads.