Verordening (EU) 2019/2088


VOORWOORD

Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (SFDR) vereist dat financiële marktdeelnemers, zoals beleggingsondernemingen die portefeuillebeheer aanbieden, icbe-beheermaatschappijen en beheerders van alternatieve beleggingsfondsen, informatie verschaffen over hun gedragslijnen inzake duurzaamheidsrisico's en potentiële of vastgestelde nadelige effecten op duurzaamheid.

 

ARTIKEL 3 van de SFDR: TRANSPARANTIE VAN GEDRAGSLIJNEN INZAKE DUURZAAMHEIDSRISICO'S

Als langetermijnbelegger integreren we de zogenaamde ESG-factoren, duurzaamheidsaspecten in verband met milieu-, sociale en corporate governance-kwesties, volledig in het beleggingsproces. Op basis van onze onafhankelijk uitgevoerde fundamentele bedrijfsanalyse wordt elk nieuw beleggingsidee grondig onderzocht op de kwaliteit ervan. Uitsluitend wanneer een onderneming langdurig hoge en veilige rendementen genereert en er geen ernstige ESG-risico's zijn, ontwikkelt een beleggingsidee zich tot een potentiële belegging en komt daarmee op de zogenaamde focuslijst. De portefeuillebeheerders mogen alleen beleggen in effecten die op deze interne focus- resp. garantenlijsten (aandelen/obligaties) staan. Dit beginsel zorgt ervoor dat belegde effecten ons interne analyseproces hebben doorlopen en dus overeenstemmen met het interne kwaliteitsbegrip.

ESG-factoren worden zorgvuldig in aanmerking genomen bij de eigen evaluatie en geëvalueerd op kansen en risico's. Elk van de drie factoren (E, S en G) wordt bekeken vanuit het perspectief van een langetermijnbelegger om er zeker van te zijn dat geen van de aspecten leidt tot een potentieel belangenconflict qua waardestijging op lange termijn. Duurzaamheidsrisico's zijn gebeurtenissen of voorwaarden op het vlak van milieu, sociale of corporate governance die een materieel of potentieel negatief effect kunnen hebben op de waarde van een belegging. Duurzaamheidsrisico's kunnen een significant effect hebben op andere soorten risico's zoals bijv. het algemene prijsrisico, het operationeel risico, het liquiditeitsrisico, het valutarisico en als factor bijdragen aan het optreden van dit soort risico's.

Om ESG-factoren zorgvuldig te kunnen beoordelen, maakt het analistenteam ook gebruik van externe gegevensbronnen. Daartoe behoren bedrijfsrapporten, externe ESG-onderzoeksgegevens (MSCI) en tal van andere bronnen. Deze informatie wordt opgenomen in het interne analyseproces CORE en zorgt voor een volledig beeld of helpt eventuele problemen te identificeren. De informatie kan zinvolle indicaties leveren voor de beoordeling van ESG-factoren, maar wordt door ons niet beschouwd als een vervanging voor onze eigen analyse. 

Dit omvat ook de beoordeling van reputatierisico's en klimaatgerelateerde fysieke en transitierisico's die directe en indirecte gevolgen kunnen hebben voor de waarde van een onderneming. Als maatstaven die als voorbeeld kunnen dienen voor de lopende analyse van doelbeleggingen kunnen o.a. de volgende punten worden genoemd:

  • Worden klimaatgerelateerde fysieke en transitierisico's die van invloed kunnen zijn op het bedrijfsmodel, voldoende gemonitord en in aanmerking genomen bij de langetermijnstrategie van de onderneming?
  • Worden voldoende maatregelen genomen om duurzaamheidsrisico's aan te pakken die een aanzienlijke invloed hebben op de reputatie van de onderneming en die bij een verlies van vertrouwen een blijvend effect kunnen hebben op de waarde van de belegging?

In het kader van de meerlaagse analyse wordt vooral aandacht besteed aan een goede en integere corporate governance, die belangrijk is voor een duurzame ontwikkeling van de onderneming. Dit vergroot de langetermijn vooruitzichten voor succes van een bedrijf en kan alleen onder inachtneming van milieu- en sociale factoren plaatsvinden. Als maatstaven die als voorbeeld kunnen dienen, kunnen o.a. de volgende punten worden genoemd:

  • Houdt de bedrijfsvoering regelmatig en in toereikende omvang rekening met milieu-, maatschappelijke en economische kadervoorwaarden?
  • Handelen de managers van de doelvennootschap als verantwoordelijke en duurzame eigenaars?

Door de fundamentele benadering van ESG-integratie en het in aanmerking nemen van duurzaamheidsrisico's voldoet Flossbach von Storch AG op de best mogelijke manier aan haar fiduciaire verplichtingen om potentiële risico's (en kansen) van beleggingsbesluiten zo goed mogelijk te classificeren.

ARTIKEL 4 VAN DE SFDR: TRANSPARANTIE VAN ONGUNSTIGE EFFECTEN OP DE DUURZAAMHEID OP ENTITEITSNIVEAU

De Flossbach von Storch-groep houdt momenteel geen rekening met negatieve effecten van beleggingsbesluiten op duurzaamheidsfactoren. Momenteel zijn de relevante gegevens die moeten worden gebruikt om de negatieve effecten op duurzaamheid te bepalen en af te wegen niet in voldoende mate beschikbaar op de markt. Ten laatste op 30 december 2022 wordt informatie verstrekt over de vraag of en hoe de belangrijkste nadelige effecten van beleggingsbesluiten op duurzaamheidsfactoren in aanmerking worden genomen.

ARTIKEL 5 VAN DE SFDR: TRANSPARANTIE VAN HET BELONINGSBELEID MET BETREKKING TOT DE INTEGRATIE VAN DUURZAAMHEIDSRISICO'S

Informatie over de conformiteit van de interne compensatieregeling met onze strategieën voor het integreren van duurzaamheidsrisico's, zie https://www.fvsinvest.lu/footer/legal/juridische-informatie/.

ARTIKEL 8, 10, 11 VAN DE SFDR: TRANSPARANTIE VAN HET PROMOTEN VAN ECOLOGISCHE OF SOCIALE KENMERKEN

Als een financieel product wordt ingedeeld als een artikel 8-product in de zin van de SFDR, is relevante informatie over de milieu- en sociale kenmerken te vinden in de downloads.